Súťaž

Jarná súťaž s OC Zemplín súťaž ukončená!

Ďakujeme za účasť.Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov :

1.cena - Tomáš V.,Michalovce

2.cena - Lenka M., Trebišov

3.cena - Monika K. , Michalovce

---

-

-

-

Pravidlá súťaže “Jarná sútaž s OC Zemplín”

Hrajte s OC Zemplín o skvelé ceny

1. Organizátorom súťaže je ZEMPLÍN MARKET, s.r.o., so sídlom: Nobelová 13833/12C ,831 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 600 679 , IČ DPH: SK 2022097704

2. Súťaž prebieha v termíne 10. 04. 2024 do 15.04. 2024

3. O čo hráme

Ceny v súťaži (10.04. - 15.04.2024)

1.Cena - mobilný telefón I PHONE 15 PRO MAX

2.Cena - Vysávač DYSON V15 detect absolute

3.Cena - Fitness náramok

Žrebovanie:

15.04.2024 organizátor vyžrebuje jedného výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže,

4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov v dátumoch uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok:

- Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá najneskôr 10.04.2024 dovŕšila 18 rokov veku.

- Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť zaslaním správnej odpovede na súťažnú otázku .Správnu odpoveď treba zaslať do súkromnej správy na facebook OC Zemplín.

Súťažná otázka: Koľko poschodí má obchodné centrum Zemplín? 

K správe je potrebné zaslať kontaktné údaje : meno, priezvisko , adresa, tel. číslo. Správy bez kontaktných údajov nebudú v súťaži akceptované

- Výhercovia budú vyžrebovaní zo všetkých zaslaných správ.

5.  Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom zadaného kontaktu a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

6. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom kontaktu, ktorý použili pri zasielaní správ za účelom odovzdania výhry. V prípade, že výherca výhru odmietne, alebo nesplní dané podmienky stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, zamestnanci, majitelia a birgádnici OC Zemplín.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať  najneskôr 5 pracovných dní pred dňom skončenia súťaže, alebo pred vyžrebovaním výhercu, a to oznámením o zmene výhry v týchto súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

15. Výhru je možné odovzdať výhercovi len osobne na manažmente OC Zemplín  v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou alebo emailom.-

-

-

-

-

Narodeninová súťaž ukončená!

Ďakujeme za účasť.Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov :

1.cena - Štefánia M.,Veľké Kapušany

2.cena - Mirka J., Vranov nad Topĺou

3.cena - Tomáš A. , Michalovce

-

Pravidlá súťaže “Narodeninová sútaž”

Hrajte s OC Zemplín o skvelé ceny

1. Organizátorom súťaže je ZEMPLÍN MARKET, s.r.o., so sídlom: Nobelová 13833/12C ,831 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 600 679 , IČ DPH: SK 2022097704

2. Súťaž prebieha v termíne 25. 03. 2024 do 31.03. 2024

3. O čo hráme

Ceny v súťaži (25.03. - 31.03.2024)

1.Cena mobilný telefón I PHONE 15 PRO

2.Cena Kávovar SIEMENS TE651319R

3.Záhradná trampolína

Žrebovanie:

01.04.2024 organizátor vyžrebuje jedného výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže,

4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov v dátumoch uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok:

- Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá najneskôr 25.03.2024 dovŕšila 18 rokov veku.

- Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť zaslaním správnej odpovede na súťažnú otázku .Správnu odpoveď treba zaslať do súkromnej správy na facebook OC Zemplín.

Súťažná otázka: Kedy sa otvorilo obchodné centrum Zemplín? V tvare deň/mesiac/rok.

K správe je potrebné zaslať kontaktné údaje : meno, priezvisko , adresa, tel. číslo. Správy bez kontaktných údajov nebudú v súťaži akceptované

- Výhercovia budú vyžrebovaní zo všetkých zaslaných správ.

5.  Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom zadaného kontaktu a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

6. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom kontaktu, ktorý použili pri zasielaní správ za účelom odovzdania výhry. V prípade, že výherca výhru odmietne, alebo nesplní dané podmienky stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, zamestnanci, majitelia a birgádnici OC Zemplín.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať  najneskôr 5 pracovných dní pred dňom skončenia súťaže, alebo pred vyžrebovaním výhercu, a to oznámením o zmene výhry v týchto súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

15. Výhru je možné odovzdať výhercovi len osobne na manažmente OC Zemplín  v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou alebo emailom.

-